แบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษา (SA_001)

 แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (SA_002)

 รายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_003)

 แบบฟอร์มการขอให้บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการลงระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร (SA_004)

 แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม (SA_005)

 แบบฟอร์มการขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) (SA_006)

 ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัย (SA_007)

 แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ในโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_008)

 แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือในนามมหาวิทยาลัย (SA_009)

 แบบฟอร์มขออนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานที่ (SA_010)

 แบบฟอร์มการขออนุญาตลาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (SA_011)

 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (SA_012)

  แบบฟอร์มการขออนุญาตสำรวจสถานที่จัดโครงการ (SA_013)

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มเพิ่มผู้ใช้งานฝ่ายสารสนเทศโครงการ