MAHIDOL
ACTIVITY TRANSCRIPT

ความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร


กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไป
ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง
ซึ่งแบ่งประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา(ระดับปริญญาตรี)ประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อเป็นแนวทางและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบว่าเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อจบการศึกษา นักศึกษาสามารถขอ Activity Transcript เป็นใบรับรองอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงาน

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเข้าใช้ระบบ Activity Transcript


1. เข้าไปที่ www.activity.mahidol.ac.th เลือก เข้าสู่ระบบ -> นักศึกษา


2. กรอกข้อมูลในการ Log in
Student-ID : รหัสนักศึกษา โดยใส่ u หน้ารหัสนักศึกษา Password : รหัสจะเป็นรหัสเดียวกันกับที่ใช้เข้า internet ของมหาวิทยาลัย
และกด Log in เพื่อเข้าระบบ

การค้นหาและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถทำได้ 2 วิธี คือ


1. เข้าร่วมกิจกรรมแบบปกติ (Onsite)
โดยสามารถค้นหากิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ Activity Transcript (www.activity.mahidol.ac.th )
เลือกเมนูค้นหากิจกรรม หรือ ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ผ่านทางคณะ/ส่วนงานต้นสังกัด
2. เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ (Online)
ได้ที่ MUX (https://mux.mahidol.ac.th)
เข้าใช้งานผ่าน Username และ Password ของนักศึกษา
โดยเลือกกิจกรรม Activity Transcript ซึ่งแต่ละกิจกรรม/บทเรียนจะกำหนดเงื่อนไขการได้รับชั่วโมงที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับกิจกรรม/บทเรียนนั้น ๆ หรือ Facebook กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล