Form

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2560 (เอกสารแนบ)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2552

 

Mahidol University Announcement 2562

Attachment to the Announcement 2562

Mahidol University Announcement 2560

Attachment to the Announcement 2560

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษา (SA_001)

 แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (SA_002)

รายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_003)

แบบฟอร์มการขอให้บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการลงระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร (SA_004)

แบบฟอร์มการขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) (SA_006)

แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ในโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_008)

แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือในนามมหาวิทยาลัย (SA_009)

แบบฟอร์มขออนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานที่ (SA_010)

แบบฟอร์มการขออนุญาตลาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (SA_011)

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (SA_012)

แบบฟอร๋มการขออนุญาตสำรวจสถานที่จัดโครงการ (SA_013)

แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มขอเพิ่มรายชื่อในระบบ Mahidol Activity Transcript ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ