กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education”