วิธีการเข้าใช้งานระบบ Activity Transcript

1. เข้าไปที่ เว็บไซต์ http://www.activity.mahidol.ac.th/main

2. เลือก เมนู เข้าสู่ระบบ > นักศึกษา

3. กรอก Student-ID และ Password

4. เลือก เมนู กิจกรรมนักศึกษา

5. เลือก เมนู ระบบ Activity Transcript

6. จะปรากฏหน้าระบบ Activity Transcript นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *