คำถามที่พบบ่อย

AT คืออะไร ?

AT ย่อมาจาก Activity Transcript คือ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยระบบ AT จะเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนได้จากเว็บไซต์ www.activity.mahidol.ac.thและเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะได้รับใบรับรองดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงาน หรืออื่นๆ เป็นต้น

ทำไมต้องมีระบบ AT?

  • เพราะ AT มีการรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเป็นระบบและ จัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองออนไลน์ได้
  • เนื่องจากองค์กร และ บริษัทหลายๆแห่ง ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนั้น AT สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้
  • มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามาวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

ทำอย่างไรจึงจะได้รับใบรับรอง AT ?

  1. ค้นหากิจกรรมที่ตนเองสนใจและสมัครเข้าร่วมผ่านในเว็บไซต์ AT หรือจะสมัครโดยตรงกับผู้ดูแลโครงการ
  2. เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ
  3. ตรวจเช็คผลการเข้าร่วมกิจกรรมและหน่วยชั่วโมงกิจกรรมในเว็บไซต์ AT ถ้าหากพบข้อผิดพลาดของข้อมูลโปรดแจ้งผู้ดูแลโครงการหรือ แจ้งศูนย์ประสานงาน Activity Transcript
  4. เมื่อใกล้จบหลักสูตรการศึกษา ให้นักศึกษาตรวจเช็คว่าตนผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ กรณีผ่านตามเกณฑ์ นักศึกษาสามารถยื่นในคำรองขอให้มหาวิทยาลัยออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาได้