เกี่ยวกับเรา

ความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไปตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรมและมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง ซึ่งแบ่งประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา(ระดับปริญญาตรี)

ประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  1. เพื่อเป็นแนวทางและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบว่าเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. เมื่อจบการศึกษา นักศึกษาสามารถขอ Activity Transcript เป็นใบรับรองอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงาน