คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Activity Transcript  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เอกสารคู่มือการใช้งานผู้ดูแลโครงการฯ (.PDF) 

เอกสารคู่มือการใช้งานนักศึกษา (.PDF)