ค้นหารายชื่อนักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว

แสดงผลเรียงตามเลขประจำตัวนักศึกษา

อธิบาย : สถานะ Y= ได้รับการยืนยันตัวตนจากการตอบกลับเมลล์แล้ว , U= ยังไม่ได้ตอบเมลล์ยืนยันการสมัคร , R=รายชื่อได้มาจากมหาวิทยาลัย


ค้นหาด้วย

เลขประจำตัวนักศึกษา 7 หลัก  :


สามารถค้นดูเฉพาะชั้นปี , คณะ ,หลักสูตร , หรือ เฉพาะเลขประจำตัวนักศึกษา
ตัวอย่าง กรณี ค้นดูเฉพาะชั้นปี 50=50xxxxx รหัสหลักสูตร=xxxxxxxxxx  ค้นดูเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฉพาะปี 50 =50xxxxx รหัสหลักสูตร=SIxxxxxxxx  ค้นดูเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตร์ เฉพาะปี 50 =50xxxxx รหัสหลักสูตร=SIMDB-0  ค้นดูเฉพาะเลขประจำตัวนักศึกษา=5012345 รหัสหลักสูตร=xxxxxxxxxx เป็นต้น 


ค้นหาด้วย   ชื่อ - นามสกุล (ไม่ต้องพิมพ์ข้อความที่สมบูรณ์ครบ ก็สามารถค้นได้)

ชื่อ :  นามสกุล :    

 


ค้นหาด้วย

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา  


 แสดงรายชื่อ จำนวน  คนแรก  (1-1000)