สำหรับหน่วยงาน คณะ องค์กรนักศึกษา สโมสร ชมรมใดๆ (ทุกวิทยาเขต) ที่มีรหัสหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏในรายชื่อด้านล่าง ขอให้แจ้งชื่อหน่วยงาน สังกัด วิทยาเขตพร้อมทั้งรหัสหน่วยงานมาที่ กองกิจการนักศึกษา ACTIVITY@MAHIDOL.AC.TH
จำนวนที่ค้นพบ = 282
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ชื่อหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตรหัสหน่วยงานโครงการID
กองกิจการนักศึกษาสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100100xxโครงการ1
งานองค์การและกิจกรรมนักศึกษาสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100101xxโครงการ132
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษาสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100102xxโครงการ133
งานแนะแนวและศิษย์สัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100103xxโครงการ134
งานพัฒนาและวิเคราะห์ระบบสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100104xxโครงการ135
งานนันทนาการสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100105xxโครงการ136
งานวินัยนักศึกษาสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100106xxโครงการ137
งานหอพักนักศึกษาสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100107xxโครงการ138
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100108xxโครงการ139
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100109xxโครงการ282
งานกีฬาเพื่อสุขภาพสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100110xxโครงการ290
งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100111xxโครงการ291
กองกลางสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100200xxโครงการ2
กองแผนงานสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100300xxโครงการ3
กองคลังสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100400xxโครงการ4
กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100500xxโครงการ5
กองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100600xxโครงการ6
กองบริหารงานวิจัยสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100700xxโครงการ7
กองวิเทศสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100800xxโครงการ8
กองทะเบียนและประมวลผลสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0100900xxโครงการ9
กองกฎหมายสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0101000xxโครงการ10
สำนักพัฒนาคุณภาพสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0101100xxโครงการ11
ศูนย์ MU-DSSสำนักงานอธิการบดีศาลายา1xx0101200xxโครงการ289
คณะกายภาพบำบัดคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาศาลายา1xx0200100xxโครงการ12
คณะทันตแพทยศาสตร์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาศาลายา1xx0200200xxโครงการ13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12